AKP
AKP

TARIM ARAZİSİDİR

21 Temmuz 2020 Salı 11:48
tarim-arazisidir

Yüce Türk Milleti adına İstinaf Başvurusunda karar verildi.Tokat İli Emirseyit Belediyesi Kömeç ve Büyük yıldız köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarındaki arazilerin tarım dışı kullanılmasına müsaade edilmedi.

 Tokat  KüçükKüçük Sanayi Sitesinde kurulacağı bölge olan  Emirseyit Belediyesi Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasında kalan eski turhal yolu kenarındaki arazilerin tarım dışı kullanımının, yöresel ve bölgesel ihtiyacın karşılanmasındaki rolü ve derecesinin tespiti, alternatif alan bulunup bulunmadığı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine uygunluğun/aykırılığm teknik yönden bilirkişi incelemesini gerektiğinden, Mahkememizin 17/05/2017 günlü ara kararı uyarınca mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

Açılan Davalardan Haberleri Yokmuş.

Oysaki Tokat Valiliği, Belediye Başkanlığı, Kooperatif Başkanlığı binlerce dönüm tarım arazisini imara açarak yapmaya başlayacakları sanayi sitesinin TARIM arazisi olduğu yönündeki 22/11/2017 ve30/05/2019 yıllarındaki mahkeme kararlarından haberdar olmadılar mı yoksa kararları yok hükmünde sayarak devam mı ettiler?

Tokat Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna 22/11/2017 VE 30/05/2019 Tarihli mahkeme kararında belirtilen imara açılmış yerlerinin iptal edildiği kısmında  Tokat küçük Sanayi sitesi yerinin mahkme kararının kapsamı dışında olup olmadığı yönünde açıklama yapmasını bekliyoruz. 

Tarımsal niteliği korunacak alanlar olan davaya konu alanların kent yaşamından sıkılan kentli nüfusa hitap edecek düşük yoğunlukta, ikinci konut kullanımlarına yönelik imara açılmasında kamu yararı olmadığı gibi tarımsal topraklardan elde edilen kar giderek düşeceğinden bu alanların kent toprağı olması daha cazip hale gelmesine neden olacağı, davaya konu alanın 21/01/2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/12/2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Tokat Ovası sınırları içerisinde kalması ve bu alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 26/02/2008 tarihinde onaylanan Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Nitelikli Tarım Alanları kullanım kararının getirilmiş olması nedeniyle 12/12/2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan kararın 1. maddesinde belirtilen hükmün geçerli olduğu yönünde görüş ve kanaat belirtilmiştir.

davaya konu tarımsal niteliği korunacak alanların imara açılmasının; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan kararlarına aykırı olduğu, mutlak tarım, özel ürün, dikili tarım araziler özelliğinde olan uyuşmazlık konusu alanların bulunduğu bölgede yoğun bir yapılaşmanın olmadığı, toprak yapısının her türlü tarımsal faaliyetlerin yapılmasına uygun durumda olduğu ve Tarım dışı amaçlı kullanıma uygun olmadığı, dava konusu tarım arazilerinin imara açılmasının tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı, Emirseyit Belediyesinin yerleşiminin batısında kalan mevcut plana bitişik olan tarımsal niteliği düşük ve eğimli yerlerin alternatif alan niteliğinde değerlendirlebileceği anlaşıldığından, dava konusu alanların tarımsal amaç dışında kullanımının uygun görülmesine ilişkin 22.04.2016 gün ve 2349 sayılı bakanlık oluruna dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Konu ile ilgili 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 22/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

SAMSUN İSTİNAF KARARI İSE

YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERDİ

Tokat İli Emirseyit Belediyesi Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarındaki arazilerin tarım arazisidir 

T.C.

SAMSUN

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

2.İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2018/498

KARAR NO : 2019/661

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVALI) : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

VEKİLİ   : Hukuk Müşaviri EMİNE BAĞLAR

Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVACI) : TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

VEKİLİ: Av. ÖMER AYKUL

Süleymanbey Sk. No:1 Ergün Polat Apt. K:2 D:12 Gayrettepe/İSTANBUL

İSTEMİN ÖZETİ /Tokat İdare Mahkemesinin 22/11/2017 günlü ve

E:2016/1034, K:2017/808 sayılı kararının istinaf kanun yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

CEVABIN ÖZETİ                : İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka

uygun bulunduğu, istinaf başvurusunun reddedilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Tokat ili, Kömeç ve Büyükyıldız Köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarindaki 65.7225 hektarlık alanın etüt alanı ve söz konusu alanın 32.4924 hektarlık kısmının da tarım dışı alan olarak kullanımı amacıyla imar planı içine alınmasına dair 26.05.2015 tarih ve 2015/-04 sayılı Tokat İl Toprak Koruma Kurulu kararının onayına dair 22.04.2016 tarih ve 2349 sayılı Bakanlık olurunun iptali istemiyle açılmıştır.

Tokat İdare Mahkemesi'nin 22/11/2017 günlü ve E:2016/1034, K:2017/808 sayılı kararıyla; uyuşmazlığa konu alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Nitelikli Tarım Alanları” kullanımında kaldığı, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinde ve açıklama raporunda belirtilen nitelikli tarım alanlarının korunması temel ilkesi göz önüne alındığında; davaya konu tarımsal niteliği korunacak alanların imara açılmasının; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan kararlarına aykırı olduğu, mutlak tarım, özel ürün, dikili tarım araziler özelliğinde olan uyuşmazlık konusu alanların bulunduğu bölgede yoğun bir yapılaşmanın olmadığı, toprak yapısının her türlü tarımsal faaliyetlerin yapılmasına uygun durumda olduğu ve tarım dışı amaçlı kullanıma uygun olmadığı, dava konusu tarım arazilerinin imara açılmasının tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı, Emirseyit Belediyesinin yerleşiminin batısında kalan mevcut. plana bitişik olan tarımsal niteliği düşük ve eğimli yerlerin alternatif alan niteliğinde değerlendirlebileceği anlaşıldığından, dava konusu alanların tarımsal amaç dışında kullanımının uygun görülmesine ilişkin 22.04.2016 gün ve 2349 sayılı Bakanlık oluruna dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.Davalı tarafından; çevre düzeni planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulandığı, söz konusu tarım dışı kullanım izni talebi için Toprak Koruma Kurulunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi de görev almasına rağmen talep konusu imar planının çevre düzeni planına uygun olmadığı yönünde bir görüş belirtmediği, Tokat Valiliği'nin 24/03/2016 tarih ve 790-1073 sayılı yazı ve eki ek rapordan da anlaşılacağı üzere söz konusu alanın tarım dışı kullanımı durumunda tarımsal bütünlüğünün bozulmayacağı, 5403 sayılı Kanunun ifade ettiği şartları taşıyan müracaatların aksi bir gerekçe olmadan olumsuz değerlendirilemeyeceği ileri sürülerek anılan karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmakta ve kararın kaldırılması istenilmektedir.

Tokat İdare Mahkemesi'nce verilen istinaf başvurusuna konu 22/11/2017 günlü, E:2016/1034, K:2017/808 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta gideri avansının kararın kesinleşmesinden sonra davalıya iadesine, 2577 sayılı Kanunun 46/f maddesi uyarınca, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık omak üzere, 30/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Tokat İli Emirseyit Belediyesi Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasında kalan eski turhal yolu kenarındaki arazilerin tarım arazisi olarak kullanılacak.

 
Tokat küçük sanayi bölgesi olarak seçilen bölge ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Haber Kaynağı: YHA

Haberin etiketleri:

Tokat, Sanayisitesi, Katakulli


Haber okunma sayısı: 4307

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER